• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
A/S "Latvenergo" Pļaviņu hidroelektrostacija. Foto: Ieva Čīka/LETA

"Latvenergo" koncerns pērn nopelnījis 46 miljonus eiro

NOZARE.LV

"Latvenergo" koncerna peļņa pērn bijusi 46 miljoni eiro, kas, salīdzinot ar 2012.gadu, ir samazinājusies par 9%, liecina biržā "NASDAQ OMX Riga" publicētais "Latvenergo" revidētais 2013.gada pārskats.

Peļņu negatīvi ietekmēja 2013.gadā izveidotie vienreizējie uzkrājumi Rīgas termoelektrostaciju (TEC) aktīvu vērtības samazinājumam 18 miljonu eiro apmērā. Uzkrājumu izveides nepieciešamību nosaka no 2014.gada 1.janvāra ieviestais subsidētās elektroenerģijas nodoklis, kas par 15% samazina obligātā iepirkuma ietvaros saņemto atbalsta apmēru par Rīgas TEC uzstādīto elektrisko jaudu.

"Latvenergo" koncerna ieņēmumi 2013.gadā auguši par 3%, sasniedz 1,1 miljardu eiro, savukārt EBITDA pieauga par 2%, sasniedz 249 miljonus eiro. Pozitīvi rezultātus ietekmēja obligātā iepirkuma komponentes ieņēmumu pieaugums, kā arī saskaņotu obligātā iepirkuma ieņēmumu un izmaksu atzīšana, savukārt negatīvi - negūtie ieņēmumi no elektroenerģijas pārdošanas par regulētu tarifu Latvijā (44 miljoni eiro), mazāka ūdens pietece Daugavas HES, augstākas elektroenerģijas iepirkuma izmaksas, kā arī elektroenerģijas patēriņa samazinājums rūpniecības sektorā Latvijā.

2013.gadā veiktas investīcijas 225 miljonu eiro apmērā. 2013.gada rudenī nodots ekspluatācijā Rīgas TEC-2 otrais energobloks (uzstādītā elektriskā jauda - 420 MWel, siltuma jauda - 270 MWth), līdz ar to noslēdzot Rīgas TEC-2, modernākās un efektīvākās kombinētā cikla elektrostacijas Baltijā, rekonstrukcijas projektu. Savukārt lai uzlabotu tīklu pakalpojumu kvalitāti un tehniskos radītājus, ir būtiski palielinātas investīcijas tīklu aktīvos, un to kopējais apjoms sasniedz gandrīz 160 miljonus eiro, kas veido 70% no kopējiem ieguldījumiem. Pārvades tīkla projekta "Kurzemes loks" izbūvē 2013.gadā veiktas investīcijas 51 miljona eiro apmērā.

"Latvenergo" koncerns 2013.gadā mazumtirdzniecības klientiem pārdevis 7954 gigavatstundas (GWh) elektroenerģijas, kas ir par 4% mazāk nekā iepriekšējā gadā. Pārdotās elektroenerģijas apjoma kritumu nosaka mazāks elektroenerģijas patēriņš Latvijas rūpniecības sektorā. Savukārt mērķtiecīgu elektroenerģijas pārdošanas aktivitāšu rezultātā 2013.gadā par 32% ir palielināts pārdotās elektroenerģijas apjoms Igaunijā un Lietuvā, kas nu jau veido vairāk nekā ceturto daļu no kopējā mazumtirdzniecībā pārdotā elektroenerģijas apjoma Baltijā. Savukārt mazumtirdzniecības klientu skaits ārpus Latvijas pārsniedz 20 000.

"Latvenergo" koncernā kopumā 2013.gadā saražotas 4854 GWh elektroenerģijas (2012.gadā - 5077 GWh) un 2566 GWh siltumenerģijas (2012.gadā - 2712 GWh). Salīdzinot ar 2012.gadu, par 39% ir palielināts saražotās elektroenerģijas apjoms Rīgas TEC, savukārt mazāka ūdens pietece noteica elektroenerģijas izstrādes samazinājumu Daugavas HES par 775 GWh.

Elektroenerģijas izstrāde Rīgas TEC ļāva mazināt elektroenerģijas tirgus cenu periodos, kad pastāvēja starpvalstu jaudas ierobežojumi. Savukārt obligātajā iepirkumā no pārējiem ražotājiem iepirktās elektroenerģijas apjoms sasniedza 1247 GWh, kas bija pieaugums par 22% pret iepriekšējo gadu. Līdz ar obligātā iepirkuma apjoma pieaugumu no pārējiem ražotājiem AS "Latvenergo" īpatsvars kompensējamās obligātā iepirkuma izmaksās ir samazinājies no 42% 2012.gadā līdz 38% 2013.gadā.

Veicot obligāciju emisiju, ir diversificēti finansējuma piesaistes avoti - kopējais emitēto obligāciju apmērs sasniedz 105 miljonus eiro. 2013.gadā emitētas obligācijas 50 miljonu eiro apmērā ar dzēšanas termiņu pieci gadi un 35 miljonu eiro apmērā ar dzēšanas termiņu septiņi gadi.

Līdz ar obligāciju emisiju, īstenojot labo praksi attiecībās ar investoriem, "Latvenergo" koncerns ik ceturksni publicē starpperiodu finanšu pārskatus, tādējādi ne tikai investoriem, bet arī visai sabiedrībai nodrošinot pieejamu un caurskatāmu informāciju par galvenajiem finanšu un darbības rezultātiem un rādītājiem koncerna pārstāvētajos segmentos - ražošana un pārdošana, sadale un pārvades aktīvu pārvaldība.

Savukārt Ilgtspējas pārskatā atbilstoši labai korporatīvās pārvaldības praksei atklāta plaša informācija par "Latvenergo" koncernu, tā stratēģiju, pārvaldību, vadību un darbības segmentiem, kā arī par apkārtējas vides, darbinieku un darba vides, sabiedrības, produktu un ekonomiskās atbildības aspektiem. Koncerna Ilgtspējas pārskats par 2013.gadu ir sagatavots atbilstoši Globālās ziņošanas iniciatīvas (Global Reporting Initiative) vadlīniju "B+" līmeņa prasībām, un tam ir veikta ārēja neatkarīga revīzija.

"Latvenergo" koncerna 2014.gada starpperiodu pārskati tiks publicēti 30.maijā, 29.augustā un 28.novembrī.

"Latvenergo" koncernā ir mātessabiedrība AS "Latvenergo" un meitassabiedrības - AS "Latvijas elektriskie tīkli", AS "Sadales tīkls", "Elektrum Eesti" OÜ", "Elektrum Lietuva" UAB" un SIA "Liepājas enerģija", kā arī "Elektrum Eesti" OÜ piederošā meitassabiedrība SIA "Elektrum Latvija".

Tavs komentārs par rakstu: