• Produkti
    • ecube
    • trauki
    • Gelios
    • xlash
    • autoskola
Parādnieks sagumis pēc tiesas spriedumaBrīdis, kad šķiet, ka normāla dzīve beigusies... Foto no: accountingsmarts.com

Mazturīgiem parādniekiem parādās cerība

Kopš brīža, kad Latvijā tika grozīti likumi, un kreditoram pietiek regulāri paziņot parādniekam, ka viņš nav norēķinājies, lai parādsaitības varētu pagarināt faktiski uz mūžu, simtiem tūkstoši cilvēku vairs nevarēja cerēt, ka viņu parādi jelkad tiks norakstīti. Var jau būt, ka tas ir pareizi, tomēr diezin vai humāni.

Roberts Ozols, īpaši InfoTOP.lv

Stāvokli jo smagāku padara arī visai neelastīgā parādu piedzīšanas procedūra, kura gandrīz vienmēr ir saistīta ar kontu bloķēšanu, kas norēķināšanās procesu apgrūtina vēl vairāk.

2022. gada 1. janvārī šiem ātro un citu kredītu upuriem atkal ir parādījusies cerība: stājies spēkā Fiziskās personas atbrīvošanas no parādsaistībām likums. Taisnības labad uzreiz jāatrunā, ka šis likums attiecas tikai uz daļu no mūžīgajiem parādniekiem – tiem, kam ir iespēja iegūt trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu. Vēkreiz uzsvēršu: iespējams, tas ir taisnīgi, jo parāds, nudien, nav brālis un aizņemtā nauda – neatkarīgi no tā, kāpēc un no no kā tā ir aizņemta – ir jāatdod.

Taču fakts paliek fakts: likums tagad dod iespēju trūcīgajiem un maznodrošinātajiem pieteikties parādsaistību dzēšanai.

Tas attiecas uz parādsaistībām, kas ir lielākas par vienu valstī noteikto minimālo mēneša darba algu (šobrīd 500 eiro), bet nepārsniedz 5000 eiro.

Jaunā regulējuma mērķis ir veicināt fiziskās personas maksātspējas atjaunošanu un finanšu pratības stiprināšanu, nosakot principus un procedūras fiziskās personas atbrīvošanai no parādsaistībām, kuras radušās no patērētāja kreditēšanas un kurām iestājies izpildes pienākums. Visai pamatoti tiek plānots, ka tādējādi tiks veicināta cilvēka līdzdalība ekonomiskajā vidē – nav noslēpums, ka daļa ilgstošo parādnieku pašlaik teju piespiedu kārtā ir pārgājuši labākajā gadījumā puslegālā stāvokli, bet sliktākajā – pilnībā ieslīguši ēnu ekonomikā.

Līdz šim hroniskajiem parādniekiem vienīgā pieejamā kolektīvā procedūra bija fiziskās personas maksātnespējas process. Taču, lai pasludinātu fiziskās personas maksātnespējas procesu, parādsaistībām ir jābūt vismaz 5000 eiro, turklāt, lai iesniegtu pieteikumu, ir jāsedz valsts nodeva, kā arī jāveic fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta samaksa. Lielai daļai fizisko personu, kam nav pietiekamu līdzekļu pašu spēkiem segt parādsaistības nav iespēju apmaksāt arī visai dārgo maksātnespējas procesu. Vārdu sakot, pilnīgs strupceļš!

Jaunajā likumā ietvertais atbalsts paredzēts fiziskām personām, kuras pēdējos 12 mēnešus ir bijušas Latvijas Republikas nodokļu maksātāji vai tām pēdējos 12 mēnešus ir bijusi deklarētā dzīvesvieta Latvijā un tās saņem sociālos maksājumus no valsts vai pašvaldības budžeta līdzekļiem. Turklāt fiziskajai personai pēdējo 12 mēnešu laikā pirms pieteikuma iesniegšanas vismaz trīs mēnešus ir jābūt bijušam trūcīgā vai maznodrošinātā mājsaimniecībā esošās personas statusam. Vidējie ienākumi mēnesī (neskaitot tās summas, uz kurām atbilstoši Civilprocesa likumam nevar vērst piedziņu) pēdējo 12 mēnešu laikā nesasniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru. Vārdu sakot, cilvēkam, kas pretendē tikt atbrīvots no parādsaistībām, patiešām ir jābūt nabagam. Turklāt likums paredz, ka katra fiziskā persona šo mehānismu ir tiesīga izmantot tikai vienu reizi.

Turklāt jaunais regulējums neattiecas uz tiem parādniekiem, kuriem ir nodrošinātie kreditori (kreditori, kuru prasījumu tiesības pret parādnieku nodrošinātas ar komercķīlu, zemesgrāmatā vai kuģu reģistrā reģistrētu hipotēku uz parādnieka vai trešās personas mantu), kā arī tādām fiziskām personām, kurām ir manta ārpus Latvijas. Uz parādu atlaišanu nevar pretendēt arī [bijušie] uzņēmēji, kuriem ir  sociālās apdrošināšanas maksājumu saistības pret nodarbinātajiem.

Sākot parāda atlaišanas procedūru, ir jāapzinās, ka gadījumā, ja parādnieks nepildīs viņam noteiktos pienākumus un ierobežojumus vai arī pieteikumā būs sniegtas nepatiesas ziņas, kas novedušas pie fiziskās personas nepamatotas atbrīvošanas no parādsaistībām, tiks atjaunotas visas parādsaistības, kas bija spēkā dienā, kad iesniegts pieteikums.

Likums paredz, ka parādniekam visā procesa laikā ir aktīvi jāsadarbojas: viņam ir jāsagatavo pieteikums par atbrīvošanu no parādsaistībām un jāiesniedz tas zvērinātam notāram; jāatturas no darbībām, kas pasliktina situāciju; pieteikuma izskatīšanas laikā jāveic finanšu pratības kursi, kurus nodrošinās Nodarbinātības valsts aģentūra, kā arī jāatbild uz zvērināta notāra lūgumiem.

Visbeidzot, likumā paredzēts, ka pieteikums jāiesniedz zvērinātam notāram, kas praktizē tajā apgabaltiesas darbības teritorijā, kur ir parādnieka deklarētā dzīvesvieta.

Visbeidzot, pirms jūs izmantojat likumdevēja doto iespēju, mans silts ieteikums: apsēdieties un pameditējiet, pats sev godīgi atbildot uz jautājumu, vai jūs spēsiet godprātīgi, bez viltus un blēdīšanās pildīt visus noteikumus. No vienas puses – tā tiešām ir iespēja pēc laika ziņā pārskatāma jostas savilkšanas posma atkal atgriezties dzīvē.

No otras puses – jūsu kreditors zaudēs savu naudu, ko bija jums uzticējis. Un tā jau ir karmiska lieta.

Tavs komentārs par rakstu: